Sầu Riêng Monthong

150,000 145,000/ kg

    • 20000 ₫
    • 40000 ₫